สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนามาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ครั้งที่ 1

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดให้มีการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับประกาศมาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 โดยได้จัดทำเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) จากผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 แล้วนั้น

สำนักงาน กสทช. ได้รวมรวมสรุปความคิดเห็นสาธารณะ และตอบข้อซักถามที่มีต่อประกาศมาตรฐานการคำนวณดังกล่าวตามเอกสาร (Download) ด้านล่าง ทั้งนี้สรุปความคิดเห็นดังกล่าวได้ถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาแล้ว

Download

Create by  -   (3/30/2016 12:15:01 PM)

Download

Page views: 251