สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และความคิดเห็นต่อข้อคิดเห็น ร่างประกาศ กสทช. เรื่องการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ...

Download

  • 1-ร่างประกาศ-กสทช-(แก้ไข).pdf
  • 2-สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf

สร้างโดย  - 2fellows  admin (1/2/2559 18:10:33)

Download