สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และความคิดเห็นต่อข้อคิดเห็น ร่างประกาศ กสทช. เรื่องการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ.ศ. …

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • ร่างประกาศ(แก้ไข้).pdf
  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf