สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

Download

  • ผนวก-ก-แบบคำขอรับบริการทดสอบ.pdf
  • ผนวก-ข-แบบรายงานผลการทดสอบ.pdf
  • ผนวก-ค-รายการเครื่องมือสำหรับการทดสอบ.pdf
  • ผนวก-ง-คำขอลงทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ.pdf
  • ผนวก-จ-รับลงทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ.pdf
  • หลักเกณฑ์การทดสอบ.pdf

Create by  -   (8/13/2016 11:13:34 PM)