สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกสำหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV)

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกสำหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2560 – 24 ตุลาคม 2560 พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. ไปแล้วนั้น
สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และแนวทางดำเนินการต่อ (ร่าง)ประกาศฉบับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และผ่านความเห็นชอบจาก กสทช. แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
 

Download

สร้างโดย  -   (27/11/2560 14:14:16)