สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดวงเงินคงเหลือสะสมสูงสุดในการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดวงเงินคงเหลือสะสมสูงสุดในการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อขอรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 18 กันยายน  – 2 ตุลาคม 2560 โดยเปิดโอกาสให้มีการยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็น โดยการส่งเอกสารโดยตรง หรือผ่านช่องทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม  – 1 พฤศจิกายน 2560 และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 แล้ว นั้น

สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าว และนำเสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาแล้ว และ กสทช. ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดวงเงินคงเหลือสะสมสูงสุดในการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศดังกล่าว ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/1/2017 10:06:44 AM)

Download

Page views: 426