สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม

ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม ผ่านทางเว็ปไซต์ของ สำนักงาน กสทช. ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 และได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว ในวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องอีเทอร์นิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร นั้น

สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา ในการประชุม ครั้งที่ 16/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และได้มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป        

ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบถึงผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว ดังปรากฏตามเอกสาร และอยู่ระหว่างการนำร่างประกาศฯ ดังกล่าวลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/1/2017 1:13:23 PM)

Download

Page views: 509