สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการต่อ ร่างประกาศ เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระหว่างวันที่  23 ตุลาคม 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 และกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. นั้น
         
สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช.ฯ ฉบับดังกล่าว ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบต่อสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตามที่ สำนักงาน กสทช. เสนอ 

ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิงค์ด้านล่าง
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/4/2018 4:06:23 PM)

Download

Page views: 398