สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ

ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ และให้สำนักงาน กสทช. เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. เพื่อให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป นั้น

สำนักงาน กสทช. จึงขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 


 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/23/2018 10:34:33 AM)

Download

Page views: 387