สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ได้รับต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  เรื่อง ลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และมีกำหนดปิดรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 โดยได้มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561  ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี  –  รังสิต กรุงเทพมหานคร ตลอดจนสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้รับใบอนุญาต ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  ดังกล่าวแล้ว นั้น

สำนักงาน กสทช. จึงได้จัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง เรื่อง ลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามแนวทางที่กำหนดใน ข้อ 26 ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ.2548 ต่อไป
 
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (4/10/2018 4:00:13 PM)

Download

Page views: 421