สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ได้รับต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย (ฉบับที่ 2)

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย (ฉบับที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 โดยกำหนดสิ้นสุดการรับความคิดเห็นสาธารณะในวันที่ 23 เมษายน 2561 ซึ่งมีผู้ให้ความคิดเห็นจำนวน 1 ราย โดยแสดงความเห็นผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. ผลจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะสรุปความว่า การเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประมูลให้มีความหลากหลายมากขึ้นนั้น มีความเหมาะสมและเห็นด้วยที่มีการใช้รูปแบบการเสนอราคาแบบลดลง นั้น

สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย (ฉบับที่ 2) เพื่อประกาศให้สาธารณะชนทราบตามแนวทางที่กำหนดใน ข้อ 26 ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. 2548  ต่อไป
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (5/4/2018 6:38:17 PM)

Download

Page views: 411