สรุปการจัดทำร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) กรณีการกำหนดรหัสพื้นที่ 030 031 046 047 048 และ 049 เพื่อให้บริการโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ และกรณีการนำเลขหมายหมวด 06 0XXX XXXX กำหนดเป็นเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่สำหรับพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ (แบบไม่จำกัดพื้นที่)

สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม(จท.) โทร. 6441
 
ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) กรณีการกำหนดรหัสพื้นที่ 030 031 046 047 048 และ 049 เพื่อให้บริการโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ในระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 25๖๐ มีกำหนดปิดรับความคิดเห็นในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 และกรณีการนำเลขหมายหมวด 06 0XXX XXXX กำหนดเป็นเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่สำหรับพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ (แบบไม่จำกัดพื้นที่) ในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  มีกำหนดปิดรับความคิดเห็นในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และนำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา นั้น
ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการออกร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) กรณีการกำหนดรหัสพื้นที่ 030 031 046 047 048 และ 049 เพื่อให้บริการโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ และกรณีการนำเลขหมายหมวด 06 0XXX XXXX กำหนดเป็นเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่สำหรับพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ (แบบไม่จำกัดพื้นที่) เนื่องจากปัจจุบันการบริหารจัดการเลขหมายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถรองรับความต้องการได้ในระยะหนึ่งก่อนปรับเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่เป็น 10 หลัก ในปี พ.ศ. 2564 ประกอบกับผู้ให้บริการแต่ละรายยังมีความเห็นว่าการปรับเปลี่ยนรหัสพื้นที่ให้บริการจากกลุ่ม 02 เป็น 03 หรือ 04 และการนำกลุ่ม 060 มาให้บริการโทรศัพท์ประจำที่อาจส่งผลกระทบกับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. ไปดำเนินการในประเด็นการติดตามปัญหาความขาดแคลนเลขหมาย ซึ่งหากปรากฏพารามิเตอร์ที่บ่งชี้ว่าอยู่ในสถานะวิกฤติก็ให้นำเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป
ในการนี้ สำนักงาน กสทช. เห็นควรแจ้งผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) กรณีการกำหนดรหัสพื้นที่ 030 031 046 047 048 และ 049 เพื่อให้บริการโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ และกรณีการนำเลขหมายหมวด 06 0XXX XXXX กำหนดเป็นเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่สำหรับพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ (แบบไม่จำกัดพื้นที่) ให้สาธารณะชนทราบต่อไป
 

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/24/2018 10:36:45 AM)

Download

Page views: 576