สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการประจำที่ และ ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ และ ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 10 กิกะเฮิรตซ์ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 13 กิกะเฮิรตซ์ และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ร่วมกันระหว่างกิจการประจําที่ผ่านดาวเทียมกับกิจการประจําที่ และกิจการประจําที่ผ่านดาวเทียมกับกิจการเคลื่อนที่ (ฉบับที่ 2) ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ไปแล้ว โดยได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าวที่ได้รับทั้งหมดเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. แล้ว นั้น
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้มีมติรับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ และ ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการต่อไปของ กสทช. ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาปรับปรุงภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว
ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมแนวทางการดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าวด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/28/2019 10:48:32 AM)

Download

Page views: 403