สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ โดยได้ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อขอรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 4 – 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเปิดโอกาสให้มีการยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็น โดยการส่งเอกสารโดยตรง หรือผ่านช่องทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์  – 22 มีนาคม 2562 และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ ฯ เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 นั้น
สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะนำสรุปผลการพิจารณาของ กสทช. เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ภายหลังจากการพิจารณาของ กสทช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/29/2019 4:44:22 PM)

Download

Page views: 427