สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการที่ได้รับอนุญาต

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการที่ได้รับอนุญาต โดยได้ดำเนินการเผยแพร่ร่างประกาศฯ ลงในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 – 10 มีนาคม 2562 นั้น
สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว และเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณาแล้ว โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 7/2562 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ได้มีมติรับทราบ   การจัดทำ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการที่ได้รับอนุญาต ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย ก่อนนำไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 7/2562 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 และเพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศสำนักงาน กสทช. ดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งให้ทราบถึงสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
 

Download

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (5/8/2019 9:42:58 AM)

Download

Page views: 392