สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 703 - 733/758 - 788 MHz

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 703 - 733/758 - 788 MHz ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร นั้น
สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 703 - 733/758 - 788 MHz ซึ่งเลขาธิการ กสทช. ได้ให้ความเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบถ้อยสรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
 
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/5/2019 4:26:09 PM)

Download

Page views: 482