สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับปรับปรุงเพื่อรองรับย่านความถี่ 470 – 694 เมกะเฮิรตซ์)

ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ฉบับปรับปรุงเพื่อรองรับย่านความถี่ 470 – 694 เมกะเฮิรตซ์ ระหว่างวันที่ 4- 20 กันยายน 2562 และกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2562 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. นั้น
สำนักงาน กสทช. ได้สรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าว ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบต่อสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตามที่ สำนักงาน กสทช. เสนอ 
ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ฉบับปรับปรุงเพื่อรองรับย่านความถี่ 470 – 694 เมกะเฮิรตซ์ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิงค์ด้านล่าง
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/9/2019 2:41:08 PM)

Download

Page views: 416