สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม จำนวน 3 ฉบับ

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย (ร่าง) ประกาศ กสทช.  เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม (ร่าง) ประกาศ กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นั้น
สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม จำนวน 3 ฉบับดังกล่าวที่ได้รับ ทั้งหมดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างวิเคราะห์ความคิดเห็น และจะนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยสำนักงาน กสทช. จะนำสรุปความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ซึ่งมีแนวทางการปรับปรุงประกาศ กสทช. ดังกล่าว เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. หลังผ่านการพิจารณาของ กสทช. แล้วต่อไป
 

Download

  • สรุปความเห็น-landing-rights.pdf
  • สรุปความเห็น-แผนการบริหารสิทธิ.pdf
  • สรุปความเห็น-หลักเกณฑ์.pdf
  • สรุปผลการหารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/6/2019 4:03:57 PM)

Download

Page views: 566