สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อขอรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 4 – 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเปิดโอกาสให้มีการยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็น โดยการส่งเอกสารโดยตรง หรือผ่านช่องทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 – 22 มีนาคม 2562 และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 แล้วนั้น

สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความคิดเห็นและแนวทางการดำเนินการ โดยได้เสนอต่อที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เพื่อพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศดังกล่าว ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ

Download

  • สรุปผลการพิจารณาของ-กสทช-ต่อ-(ร่าง)-ประกาศ-กสทช.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/12/2019 4:07:08 PM)

Download

Page views: 382