สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป ต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 2)

ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  นั้น
สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา ในการประชุม ครั้งที่ 19/2562 ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 และได้มีมติเห็นชอบแนวทางการชี้แจงต่อการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและเห็นชอบต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 2) และให้สำนักงาน กสทช. นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/25/2019 8:39:32 AM)

Download

Page views: 429