สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

     ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ 2 ฉบับดังกล่าว และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม และ กสทช. เพื่อพิจารณาร่างประกาศฯ 2 ฉบับดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 20/2562 เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคมที่มีต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ 2 ฉบับดังกล่าว และเห็นชอบร่างประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะได้นำร่างประกาศฯ 2 ฉบับดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเผยแพร่ต่อไป
 
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/12/2019 10:00:11 AM)

Download

Page views: 432