สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2020 จำนวน 2 ฉบับ

    ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2020 จำนวน 2 ฉบับ โดยการจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 และได้เปิดรับการยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ไปแล้วนั้น
    ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบสรุปผลรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2020 จำนวน 2 ฉบับ พร้อมผลการพิจารณา ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาดำเนินการภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปแล้ว
    ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอสรุปผลรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วยได้เสียและประชาชนทั่วไป และผลการพิจารณาการดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามแนบ
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/17/2020 9:17:28 AM)

Download

Page views: 449