สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ เพื่อป้องกันปัญหาการรบกวนกันระหว่างคลื่นความถี่

Download

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (4/6/2563 12:03:38)

Download