สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ เพื่อป้องกันปัญหาการรบกวนกันระหว่างคลื่นความถี่

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/4/2020 12:03:38 PM)

Download

Page views: 364