สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับการใช้งานเป็นการทั่วไป

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับการใช้งานเป็นการทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. (www.nbtc.go.th) ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2563 รวมทั้งได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. นั้น
     
สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับดังกล่าว และนำเสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาแล้ว และ กสทช. รับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และเห็นชอบปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับการใช้งานเป็นการทั่วไป ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมแนวทางการดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/4/2020 1:54:27 PM)

Download

Page views: 456