สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลอัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายหลัก

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลอัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายหลัก ((ร่าง) ประกาศฯ) ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2563 – 19 ตุลาคม 2563 นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวและนำเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคมและที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันพุธที่ 11พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการโทรคมนาคม โดยเห็นชอบ (ร่าง) สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลอัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายหลัก ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไปและเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลอัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายหลักซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ปรับปรุงภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะได้นำ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเผยแพร่ต่อไป
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/23/2020 4:30:05 PM)

Download

Page views: 435