สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางการดำเนินการต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ สำหรับโครงข่ายโทรทัศน์ซึ่งให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่

มติที่ประชุม กสทช. ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ สำหรับโครงข่ายโทรทัศน์ซึ่งให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่

     ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ สำหรับโครงข่ายโทรทัศน์ซึ่งให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ซึ่งได้ประกาศเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563 และสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะไปแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯดังกล่าวเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. แล้ว นั้น
     สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ได้มีมติรับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางการดำเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ สำหรับโครงข่ายโทรทัศน์ซึ่งให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ สำหรับการเสนอร่างประกาศฯ ดังกล่าวในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้มีผลบังคับใช้นั้น ให้ดำเนินการภายหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในกรณีดังกล่าว

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/23/2020 9:59:10 AM)

Download

Page views: 406