สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) คำสั่ง กสทช. กสทช. เรื่อง ห้ามเรียกเก็บค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมจากผู้ใช้บริการในอัตราที่แตกต่างกันสำหรับบริการโทรคมนาคมลักษณะหรือประเภทเดียวกัน (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) คำสั่ง กสทช. เรื่อง ห้ามเรียกเก็บค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมจากผู้ใช้บริการในอัตราที่แตกต่างกันสำหรับบริการโทรคมนาคมลักษณะหรือประเภทเดียวกัน (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2563 ไปแล้วนั้น
สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) คำสั่ง กสทช. ดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ได้รับและจะนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) คำสั่ง กสทช. ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นโดยสำนักงาน กสทช. จะนำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการต่อไปของ กสทช. เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. หลังจากผ่านการพิจารณาของที่ประชุม กสทช. แล้ว ต่อไป
 

Download

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (8/1/2564 14:42:44)

Download