สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   ต่อการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยได้เผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ไปแล้ว นั้น
     ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พร้อมผลการพิจารณาของ กสทช. เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบต่อไป
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (4/19/2021 9:23:18 AM)

Download

Page views: 414