สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ในระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 
22 มกราคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. นั้น
     ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
     สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปที่มีต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (4/20/2021 3:43:49 PM)

Download

Page views: 342