สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อ (ร่าง) คำสั่ง กสทช. เรื่อง ห้ามเรียกเก็บค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมจากผู้ใช้บริการในอัตราที่แตกต่างกันสำหรับบริการโทรคมนาคมลักษณะหรือประเภทเดียวกัน (เพิ่มเติม)

    ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) คำสั่ง กสทช. เรื่อง ห้ามเรียกเก็บค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมจากผู้ใช้บริการในอัตราที่แตกต่างกันสำหรับบริการโทรคมนาคมลักษณะหรือประเภทเดียวกัน (เพิ่มเติม) (ร่างคำสั่งฯ)ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2563 ไปแล้วนั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และสรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อ ร่างคำสั่งฯ โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564มีมติรับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างคำสั่งฯ และเห็นชอบ (ร่าง) สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างคำสั่งฯในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างคำสั่งฯดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบ
 
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (4/30/2021 4:05:18 PM)

Download

Page views: 355