สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และแนวทางการดำเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2)

     ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ได้พิจารณาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางการดำเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) (ร่างประกาศฯ) โดยมีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางการดำเนินการต่อร่างประกาศฯ รวมทั้งประเด็นที่ได้มีการชี้แจงภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและผลการพิจารณาได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วยนี้

สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.)
โทรศัพท์ 02-2717600 ต่อ 5303 (คุณเนติมา)
 

Download

  • ตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ-docx.pdf
  • ร่าง-_ประกาศฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (5/3/2021 11:05:33 AM)

Download

Page views: 304