สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคม

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคม เพิ่มเติมจากการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช.www.nbtc.go.th และ http://broadcast.nbtc.go.th ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวและเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาแล้วโดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางการดำเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เพิ่มเติมจากการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต รวมถึงประเด็นที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. เผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป
     ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม กสทช. ดังกล่าว และเพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด สำนักงาน กสทช. จึงขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เพิ่มเติมจากการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (5/7/2021 9:48:35 AM)

Download

Page views: 363