สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบผลการพิจารณาความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และให้นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไปนั้น
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมติประชุม กสทช. ข้างต้น สำนักงาน กสทช. จึงได้เผยแพร่ผลการพิจารณาความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าว ดังนี้ (คลิ๊ก)
 

Download

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (27/5/2564 22:08:59)

Download