สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อ สรุปผลการรับฟังคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การนำส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การนำส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ร่างประกาศฯ) ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2564 ไปแล้วนั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อสรุปผลการรับฟังคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางตามผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การนำส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. นำไปเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของ สำนักงาน กสทช. ต่อไป ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การนำส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 13 –17 พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบ
 
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (5/28/2021 12:16:26 PM)

Download

Page views: 359