สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การอนุญาต รับรอง เห็นชอบ หรือการดำเนินการอื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช.

      ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การอนุญาต รับรอง เห็นชอบ หรือการดำเนินการอื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. (www.nbtc.go.th)  ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 รวมทั้งได้ดำเนินการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมชั้น 1 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. นั้น 

     สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับดังกล่าวและนำเสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาแล้ว โดย กสทช. รับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว ในการประชุม กสทช. ครั้งที่13/2564 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมแนวทางการดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (7/23/2021 7:30:58 PM)

Download

Page views: 344