สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง

     ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564 พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อร่างประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว นำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. โดยในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 19/2564 วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม โดยเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง และเห็นชอบร่างประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับ ที่ได้ปรับปรุงภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะได้นำร่างประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

Download

  • สรุปผลการรับฟังความคิเห็นฯ-ร่างประกาศอัตราอ้างอิงฯ-2564.pdf
  • สรุปผลรับฟังความคิดเห็นฯ-ร่างประกาศมาตรฐานการคำนวณฯ-2564.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/18/2021 3:51:02 PM)

Download

Page views: 295