สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่ (ร่างประกาศฯ) ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2564 และมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 โดยสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นจากเอกสารแสดงความคิดเห็น และความคิดเห็นจากที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อรายงานให้สาธารณชนทราบในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นั้น
      สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และ (ร่าง) สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศฯ โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 มีมติ เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ และ (ร่าง) สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะได้นำร่างประกาศฯ ดังกล่าว ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
 

Download

  • สรุปผลการการพิจารณาของ-กสทช-_ประกาศเรียก.pdf

Create by  - Global  Administrator (10/27/2021 4:47:18 PM)

Download

Page views: 356