สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการประมูล (ฉบับที่ 2)

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการประมูล (ฉบับที่ 2) ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช.www.nbtc.go.th ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2564 นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวและเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาแล้วโดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 20/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 โดยมีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว รวมทั้งประเด็นที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป
     ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม กสทช. ดังกล่าว และเพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด สำนักงาน กสทช. จึงขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการประมูล (ฉบับที่ 2) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
 

Download

  • เอกสารแนบฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/10/2021 4:06:21 PM)

Download

Page views: 318