สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม พ.ศ. ...

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม พ.ศ. ... ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2564 และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ รวมถึงประเด็นที่ได้มีการชี้แจงภายหลังการรับฟังคิดเห็นสาธารณะ
     ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 สำนักงาน กสทช. จึงขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/18/2022 10:30:43 AM)

Download

Page views: 348