สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม

     ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ไปแล้วนั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวที่ได้รับทั้งหมดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการพิจารณาความคิดเห็นที่ได้รับ และจะนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป และสำนักงาน กสทช. จะเผยแพร่ผลการพิจารณาของ กสทช. ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช.
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/20/2022 2:53:26 PM)

Download

Page views: 284