สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อการปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  โดยสำนักงาน กสทช. พ.ศ. 2565

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อการปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ... ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ไปแล้ว นั้น
     ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 31/2565 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 มีมติเห็นชอบตาม ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
     1. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อการปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ... พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการของ กสทช.
     2. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ... ที่ได้ปรับปรุงภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. นำระเบียบดังกล่าวเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนามก่อนนำไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
       ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปพร้อมแนวทางการดำเนินการปรับปรุงร่างระเบียบดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/28/2022 10:43:06 AM)

Download

Page views: 336