สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ได้รับต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2)

     ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 20/2566 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
     1. เห็นชอบการทบทวนกำหนดการปรับปรุงระบบชุมสายและโครงข่ายที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่จาก 9 หลัก เป็น 10 หลัก ภายในวันที่ 1 มกราคม 2568 ตามข้อ 16 ของประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม ฉบับลงวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยเมื่อปริมาณเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่ที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือเท่ากับหรือต่ำกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่ตามแผนเลขหมายโทรคมนาคม (จำแนกตามพื้นที่ให้บริการ) หรือกรณีที่ปริมาณเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือเท่ากับหรือต่ำกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามแผนเลขหมายโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. จะเสนอต่อ กสทช. เพื่อกำหนดให้ผู้ให้บริการเริ่มปรับปรุงระบบชุมสายและโครงข่ายที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่ 10 หลัก โดยกำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาประมาณ 2 ปี
     2. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. นำไปจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ก่อนนำเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป
     3. เห็นชอบวิธีการเชิญชวนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะ วิธีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและกรอบระยะเวลาในการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ รวมทั้งเอกสารการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ
     4. มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ไปจัดทำข้อมูล Demand Forecast และการจัดทำแผนการบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม โดยให้มีการวิเคราะห์ผลดีผลเสีย และให้นำเสนอ ที่ประชุม กสทช. พร้อมกับการพิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) ซึ่งได้ดำเนินการตามข้อ 2. เรียบร้อยแล้ว
ต่อมาสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทชฯ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 และมีกำหนดปิดรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) กสทช.ฯ เพื่อประกาศให้สาธารณชนทราบต่อไป
 
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/14/2023 3:12:25 PM)

Download

Page views: 77