สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดระยะเวลาการพิจารณาคำขอหรือคำร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดระยะเวลาการพิจารณาคำขอหรือคำร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม ในระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 โดยจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมสายลม 5011 ชั้น 1 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. ไปแล้ว นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าว  และเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาแล้ว โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 22/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดระยะเวลาการพิจารณาคำขอหรือคำร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/4/2024 3:46:36 PM)

Download

Page views: 78