รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การยืนยันตัวตนและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

     ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ดำเนินการเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การยืนยันตัวตน และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ {(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ} ลงบนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ นำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ในการประชุมครั้งที่ 23/2566 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าว
     ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรเผยแพร่รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/8/2024 1:57:41 PM)

Download

Page views: 98