สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับ มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งใช้เทคโนโลยี GSM-R จำนวน 2 ฉบับ

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งใช้เทคโนโลยี GSM-R จำนวน 2 ฉบับ ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 และจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงาน กสทช. และช่องทางออนไลน์ไปแล้ว นั้น
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 23/2566 เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
     1. รับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับ มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งใช้เทคโนโลยี GSM-R จำนวน 2 ฉบับ และเห็นชอบผลการพิจารณาและแนวทางดำเนินการ
     2. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับ มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งใช้เทคโนโลยี GSM-R ที่ได้ปรับปรุงภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นแล้ว จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
     2.1 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่ายในกิจการเคลื่อนที่ทางบกระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งใช้เทคโนโลยี GSM-R
     2.2 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐานและสถานีทวนสัญญาณในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งใช้เทคโนโลยี GSM-R
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปพร้อมแนวทางการดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าว
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/16/2024 11:06:50 AM)

Download

Page views: 78