รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ได้รับต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2)

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) โดยเผยแพร่ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Website) ของสำนักงาน กสทช. ซึ่งมีกำหนดปิดรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ในการนี้ ผู้ประสงค์ จะแสดงความคิดเห็นสามารถยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็นโดยการส่งเอกสารโดยตรงผ่านช่องทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบเอกสาร หรือสามารถแสดงความเห็นได้ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ ณ    สำนักงาน กสทช. และผ่านช่องทางออนไลน์ https://nbtc.webex.com เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) ข้างต้นเพื่อประกาศให้สาธารณชนทราบ ตามแนวทางที่กำหนดใน ข้อ 26 ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. 2548 ต่อไป
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (2/6/2024 1:44:32 PM)

Download

Page views: 83