สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเพิ่มเติม ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

               ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเพิ่มเติมต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ระหว่างวันที่ 1 – 8 เมษายน 2567  และจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเพิ่มเติมต่อ (ร่าง) ประกาศฯ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ในวันที่ 2 เมษายน 2567 โดยสำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเพิ่มเติมต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ดังกล่าวแล้ว นั้น
                กสทช. ในการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบ รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเพิ่มเติมและผลการพิจารณา/แนวทางดำเนินการต่อไปของ กสทช. ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเพิ่มเติมต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้
 

Download

Create by  - Phloiphailin  Hansutthichai (5/31/2024 6:25:23 PM)

Download

Page views: 36