รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่สำหรับประเทศไทย โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

หมายเหตุ: สำนักงาน กสทช. ขอสวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยข้อมูล ตามภาคผนวก ค ถึง ฎ ของรายงานฉบับสมบูรณ์ 

Download

  • Infographic-Spectrum.pdf
  • รายงานโครงการ-Spectrum-Outlook.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/12/2019 2:54:17 PM)

Download

Page views: 621