รายงานสรุปผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษารูปแบบและวิธีการโฆษณาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อการกำกับดูแลการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

Download

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (23/7/2563 15:56:37)

Download