สรุปมติที่ประชุม กทช. 10/2548

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 10/2548
วันพุธที่ 26 มกราคม 2548 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
ระเบียบวาระที่ 1 :  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 :  การเข้าร่วมการประชุม กทช. ของที่ปรึกษาประธาน
ประธาน
  แจ้งให้ทราบ กทช. ได้มีมติให้นายกำธร จันทรแสง ที่ปรึกษาประธานเข้าร่วมการประชุม กทช. ด้วย
มติที่ประชุม  รับทราบ
ระเบียบวาระที่  1.2  :  ป้ายชื่อสำนักงาน กทช.
ประธาน
ขอให้ ลทช. จัดหาผ้าคลุมป้ายชื่อสำนักงาน กทช. ไว้ก่อน เนื่องจากจะมีพิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายชื่อสำนักงาน กทช. อย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548
มติที่ประชุม   รับทราบ
ระเบียบวาระที่  1.3 :  การลงนามในหนังสือที่ส่งออกไปยังหน่วยงานภายนอก
กทช.สุธรรมฯ
  ขอให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทุกคณะปฏิบัติตามมติที่ประชุม กทช. ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548 เรื่อง การลงนามในหนังสือที่ส่งออกไปยังหน่วยงานภายนอกโดยเคร่งครัด คือ ให้ ลทช. เป็นผู้ลงนามในหนังสือภายนอกซึ่งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมีไปถึงหน่วย งานภายนอกสำนักงาน กทช.
มติที่ประชุม  รับทราบ โดยขอให้ปฏิบัติตามมติที่ประชุม กทช. โดยเคร่งครัด และให้แจ้งกรรมการหรืออนุกรรมการทราบด้วยทุกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม กทช. ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2548 และครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2548
มติที่ประชุม      
1. รับรองรายงานการประชุม กทช. ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2548 โดยให้แก้ไขรายงานตามที่ กทช. เศรษฐพรฯ เสนอ
2. รับรองรายงานการประชุม กทช. ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2548 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.1 : ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของประธานกรรมการและกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ….
มติที่ประชุม
  รับทราบ
ระเบียบวาระที่  3.2  :  การออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคาที่เกี่ยวกับเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
มติที่ประชุม
  รับทราบและมอบหมายให้ ลทช. ดำเนินการ ดังนี้
1. เร่งรัดการเสนอเรื่องให้ประธานมอบอำนาจให้แก่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตต่อไป
2. จัดทำข่าวหรือบทความเกี่ยวกับการมอบอำนาจดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบและเข้าใจอย่างชัดเจน
ระเบียบวาระที่  3.3  :  การจัดวางระบบโทรคมนาคมของนายกรัฐมนตรี
มติที่ประชุม
   รับทราบ
ระเบียบวาระที่  3.4  :  แผนระบบสำรองและระบบฉุกเฉินสำหรับกรณีภัยพิบัติ
มติที่ประชุม
  รับทราบและขอให้บริษัทฯ จัดทำหนังสือแจ้งข้อเสนอและข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการอย่างเป็นทางการเพื่อ ให้ กทช. รับไว้ประกอบการพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่  3.5  :  แผนการจัดการด้านการเงินและสรุปสถานะทางการเงิน
มติที่ประชุม
  รับทราบและมอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้
1. มอบหมายให้ที่ปรึกษารับไปประสานงานกับกระทรวงการคลังและเป็นหัวหน้าทีมเจรจา กับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2548 เพื่อชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นเรื่องการขอรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณประจำ ปี 2548 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในวาระเริ่มแรกของสำนักงาน กทช.
2. สำนักงาน กทช. มีเจตนามุ่งมั่นจะไม่ขอเงินงบประมาณปี 2549 จากงบประมาณของรัฐเนื่องจาก สำนักงาน กทช. จะใช้จ่ายเงินจากรายได้ของสำนักงาน
3. มอบหมายให้ ลทช. ดำเนินการจัดทำระเบียบการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ กทช. สุธรรมฯ ช่วยพิจารณาข้อความด้วย
ระเบียบวาระที่  3.6  :  สถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ.
มติที่ประชุม
  เห็นชอบตามเสนอ และมอบหมายให้ กทช.สุชาติฯ จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสถานภาพของสถานีฯ และนโยบายการดำเนินการในอนาคต โดยให้ ลทช. เป็นผู้เสนอรายชื่อคณะกรรมการ และนำผลการพิจารณาเสนอ กทช. ทราบภายใน 14 วัน
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่  4.1  :  (วาระจร) การแต่งตั้งนายดิเรก เจริญผล เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของ กทช.
มติที่ประชุม
  เห็นชอบและมอบหมายให้ ลทช. พิจารณาดำเนินการตามระเบียบเรื่องค่าตอบแทนและดูแลเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่นายดิเรกฯ ตามความเหมาะสม
ระเบียบวาระที่  4.2  :  ข้อเสนอโครงการจัดทำประกาศ กทช. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
มติที่ประชุม
  เห็นชอบ และมอบหมายให้สำนักงานกฎหมายของสำนักงาน กทช. เป็นผู้ดำเนินการ โดยให้จัดทำโครงสร้างภายใน 1 สัปดาห์
ระเบียบวาระที่  4.3  :  (วาระจร) การจัดทำจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของพนักงาน กทช.
มติที่ประชุม
  เห็น ชอบในหลักการต่อร่างจรรยาบรรณ และมอบหมายให้คณะทำงานฯ แจ้งเวียนร่างจรรยาบรรณฯ ให้พนักงาน กทช. พิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นก่อน  เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพนักงาน โดยให้เวลา 2 สัปดาห์ แล้วสรุปความเห็นเสนอประธานต่อไป
ระเบียบวาระที่  4.4  :  แผนเลขหมายพิเศษ 3 หลัก และ 4 หลัก
ประธาน แจ้งว่าเนื่องจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ จนถึง 14.00 น. และยังมีวาระที่ต้องพิจารณาเหลืออยู่อีก 1 วาระ คือ วาระ 4.4 เรื่อง แผนเลขหมายพิเศษ 3 หลัก และ 4 หลัก ซึ่งประธานเห็นว่าที่ประชุมครั้งนี้ไม่สามารถพิจารณาวาระ ดังกล่าวได้ทัน จึงขอให้เลื่อนการพิจารณาวาระดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุม กทช. ครั้งต่อไป
มติที่ประชุม
   รับทราบ

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 12:13:59 PM)